Menu
 
中文 (Chinese)

量子共振(觸療)商標和版權政策

"Quantum-Touch 商標和版權政策"提供了作為執業師或導師使用量子共振名稱進行廣告及建立企業的指引。請下載"商標和版權政策",加上簡簽後將已簽名副本連同其它執業師申請文件一併提交。

按此下載商標政策

Traditional Chinese Policy

Simplified Chinese Policy